Muzica

    Celebrul com­po­zi­tor ger­man Johann Sebastian Bach spu­nea: „Muzica este o ar­mo­nie agrea­bilã în onoa­rea lui Dumnezeu şi desfã­ta­rea per­misã su­fle­tu­lui”. Plecând de la acest mi­nu­nat gând, pu­tem sã con­ști­en­ti­zãm că mu­zica este unul din­tre cele mai pre­ți­oase da­ruri ofe­rite de bu­nul Dumnezeu oa­me­ni­lor. Muzica are ori­gine ce­reascã. Din ver­se­tul din Iov 38:7 aflãm cã „ste­lele di­mi­neţii iz­bu­c­neau în cân­tãri de bu­cu­rie şi cândmuzica2 toţi fiii lui Dumnezeu sco­teau stri­gãte de ve­se­lie”. Cântecul de la­udã este at­mosfera ce­ru­lui, iar când ce­rul vine în con­tact cu pãmân­tul, există mu­zicã și cân­tare – „mul­țu­miri și cân­tãri de la­udã”. (Isaia 51:3).

Muzica nu este așa cum o cu­noaș­tem noi, ea vine din ce­ruri. Originea mu­zi­cii este în Dumnezeu. Imaginați-vã cum este sã as­cul­tăm mu­zica ce­ru­lui. Muzica este unul din­tre mij­loa­cele cele mai efi­ciente de a im­pre­siona inima cu ade­vãrul spi­ri­tual.
Felul în care cânta o bisericã spune foarte mult despre starea spiritualã a ei. Nu neapãrat “genul de muzicã” practicat, ci “starea inimii celor care cântã”, atitudinea şi angajamentul lor în cântare. La o cercetare atentã, singura “închinare” acceptatã în Noul Testament are definiţia urmãtoare: “în Duh şi în adevãr”. Asta nu selecteazã “genul” de muzicã, ci “genul de închinãtori” plãcuţi Domnului.
Biserica Emmanuel pune un accent deoasebit pe genul de inchinãtori, iar calitatea muzicii dorim sã fie expresia nivelului duhovnicesc a comunitãţii noastre.
Cuvântul lui Cristos sã locuiascã din belşug în voi în toatã înţelepciunea. Învãţaţi-vã şi sfãtuiţi-vã unii pe alţii cu psalmi, cu cântãri de laudã şi cu cântãri duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastrã” (Col. 3,16).
   Cuvântul lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt sunt generatorii muzicii duhovniceşti.
Aceasta nu înseamnã cã trebuie cântate doar cântãri vechi şi nu cântãri noi, chiar vioaie. Cântãile trebuie să fie inspirate de Duhul lui Dumnezeu, sã-L onoreze pe El şi sã zideascã Biserica. Astfel, cântãrile duhovniceşti sunt comparabile cu o predicã. Despre marele cor de leviţi al împãratului David se spune: “ David şi cãpeteniile oştirii au pus de o parte pentru slujbã pe aceia din fiii lui Asaf, Heman şi Iedutun, care proroceau întovărãşiţi de arfã, de alãutã şi de chimvale” (1 Cron. 25,1). O altã traducere sunã astfel: “ David şi cãpeteniile oştirii au pus de o parte din fiii lui Asaf, Heman şi Iedutun câţiva pentru slujire, care proroceau cu arfa, alãuta şi chimvalul”.
Cântãrile duhovniceşti conţin un mesaj care Îl onorează pe Dumnezeu, care îi mângâie şi îi zideşte pe oameni. Nu este permis ca ele să ameţeascã ascultãtorii prin melodiile şi ritmurile lor.muzica Dacã cântãrile duhovniceşti sunt prorociri pline de duh, atunci nu pot fi amestecate cu stilul de muzicã al unei lumi care face exact contrariul a ceea ce spune Biblia. Cântãrile acestei lumi servesc de regulã celor care le interpreteazã, aşeazã oamenii în centrul atenţiei şi nasc îngâmfare. Cântãrile duhovniceşti Îl au în centrul atenţiei pe Isus Hristos. Psalmul 45,1-2 spune foarte clar lucrul acesta: “Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimã, şi zic: Lucrarea mea de laudã este pentru Împãratul! Ca pana unui scriitor iscusit sã-mi fie limba! Tu eşti cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale: de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie
Prin muzica pe care o promovãm în cadrul bisericii noastre dorim sã lãsãm o zestre frumoasã generaţiei de tineri care se formeazã, iar prin pãrtãşia şi relaţia din cadrul celor ce specific sunt implicaţi în lucrarea muzicalã, copii nostri sã urmeze un model fromos, biblic.     
                                      Cu deplinã consideraţie : Pastor Viorel Crisan

Responsabil: Sauciuc Gabriel şi Codiţa Emi
Funcţia Bisericii este sã se închine Domnului.

Contact: